Satutul ARCE

STATUTUL

ASOCIAȚIEI ROMÂNE pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ și alte

TEHNICI INTERVENȚIONALE

 Dispozitii generale:

 ASOCIAȚIA ROMÂNA pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ si alte TEHNICI INTERVENȚIONALE, denumita in continuare “Asociația”, se constituie și funcționează ca persoana juridica română, pe durata nedeterminată, în condițiile legii și prezentului Statut. Asociația este denumită prescurtat A.R.C.E, conf.dovezii nr 5160/ 29.05.2001 eliberată de M. Justiției.

Art. 2 Asociatța are sediul central în București, șos. Fundeni, nr. 258, clădirea A, corp C, et. 3, cam. 3, sector 2, în localul Institutului Clinic Fundeni.

Art. 3 Asociația este neguvernamentală, fără scop lucrativ, având caracter politic si non — profit.

 

Scopul, obiectivele și mijloacele Asociației

Art. 4 Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea aplicațiilor chirurgiei endoscopice în România la nivelul celor mai moderne practici internaționale, pe baza extinderii și aprofundării formelor de pregătire și cooperare între specialiștii din domeniul chirurgiei endoscopice și al celorlalte tehnici intervenționale, precum și din domeniile conexe.

Art. 5 Asociația urmărește dezvoltarea cunoștințelor privind studiul chirurgiei endoscopice și eficientizarea aplicațiilor practice și a tehnicilor de execuție în acest domeniu, ca și consacrarea unei școli românești de chirurgie endoscopică coroborat cu aprofundarea tehnicilor intervenționale asociate.

Art. 6 În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, Asociația poate apela la următoarele mijloace:

 • Elaborarea de studii medicale și de cercetare privind problematica chirurgiei endoscopice și a domeniilor conexe;
 • Inițierea și organizarea de programe, activităti specifice și cursuri de instruire și perfecționare a personalului de specialitate în domeniile de interes ale Asociației;
 • Organizarea și participarea la manifestari stiințifice interne și internaționale, seminarii, conferințe și alte reuniuni de specialitate pe probleme de chirurgie endoscopică și tehnici intervenționale;
 • Editarea de materiale de informare și documentare destinate specialiștilor, necesare imbunătățirii activității chirurgicale precum și pentru promovarea acțiunilor și programelor Asociației;
 • Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniilor de interes al Asociației;
 • Inițierea și dezvoltarea de contacte interne și internaționale cu alte structura, organizații și agenții guvernamentale și neguvernamentale, cu activități similare;
 • Atragerea, administrarea și utilizarea, în condițiile legii, de resurse financiare și materiale.

Patrimoniul

Art. 7 Patrimoniul inițial al Asociației se constituie din suma de 15 (cinsprezece) milioane lei, reprezentând contribuția membrilor fondatori. Patrimoniul Asociației se completeaza din resurse financiare și materiale atrase în condițiile legii, sub forma de cotizații, contribuții, donații, sponsorizări, legate sau orice alte forme permise de lege.

Art. 8 Gestiunea Asociației se asigura de personal de specialitate.

Art.9 Pentru administrarea resurselor financiare atrase,  Asociația poate deschide conturi la orice instituție bancara în condițiile legii.

Art. 10 Operațiunile financiare ca și utilizarea resurselor materiale ale Asociației se derulează în condițiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

Art. 11 În cazul dizolvării Asociației, întreg patrimoniul ramas în urma lichidării este

transmis Academiei de Stiințe Medicale.

 

Membrii — Drepturi si obligații

Art. 12 Sunt membri ai Asociației persoanele fizice menționate ca fondatori în Actul de constituire, persoanele care dobândesc ulterior această calitate pe baza solicitării scrise adresate președintelui Asociației, avizate de Comitetul Director și aprobate de Adunarea Generală, ca și persoanele juridice, reprezentate în condițiile legii.

În solicitare trebuie menționată expres aderarea la Statutul Asociației ca și celelalte documente ce emana de la Asociație.

Art. 13 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 • să aleaga și să fie aleși în organele de administrație ale Asociației;
 • să se informeze cu privire la toate activitățile Asociației;
 • să participe la organizarea și desfăsurarea activității Asociației;
 • să propună acțiuni care sa ducă la îndeplinirea scopului Asociației;
 • să reprezinte Asociația, pe baza de delegație scrisă, la reuniuni și acțiuni interne și internaționale.

Art. 14 Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • să respecte Statutul Asociației și hotărârile adoptate;
 • să achite cotizația în cuantumul stabilit prin hotărârea Adunării Generale;
 • să participe activ la buna desfăsurare a activității Asociației și la creșterea prestigiului acesteia;
 • să informeze prompt și complet organele de administrație ale Asociației asupra activităților desfășurate ca reprezentanți ai acesteia, precum și în legătura cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociației;
 • să nu întreprinda nici un fel de acțiuni de natura să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociației,

Art. 15 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresata în scris președintelui, excludere, deces sau prin încetarea activitătii Asociației.

Art. 16 Nerespectarea obligațiilor statutare, atrage dupa sine una din următoarele sancțiuni:

 • atenționare
 • avertisment scris
 • excludere

Art. 17 Sancțiunile sunt decise de Comitetul Director și sunt prezentate motivat celui în cauza sau reprezentantului, în cazul membrilor persoane juridice.

Art. 18 Împotriva unei sancțiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Adunarea Generală, care decide în proxima reuniune.

Art. 19 Persoanele care prin activitatea desfăsurată au sprijinit în mod deosebit activitatea Asociației sau au contribuit la creșterea prestigiului acesteia, ca și personalitățile de prestigiu din domeniile de interes ale Asociației, pot primi, prin hotărâre a Comitetului Director, la propunerea oricărui membru, calitatea de membru de onoare al Asociației.

Structura si funcționarea

Art. 20 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației.

Art. 21 Adunarea Generală se constituie din totalitatea membrilor Asociației, și se reunește anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Comitetului Director

Art. 22 Adunarea Generală are urmatoarele atribuții:

 • stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 • modifică și aprobă Statutul Asociației;
 • aprobă rapoartele anuale ale Comitetului Director și ale cenzorului, precum și exercițiul bugetar pe anul precedent;
 • stabilește programul de activități pentru anul curent și bugetul aferent acestuia;
 • alege membrii Comitetului Director și numeste cenzorul, stabilește numărul de posturi și statul de funcțiuni pentru personalul angajat;
 • altele, ce decurg în dispozițiile legale și din prezentul Statut.

Art. 23 Adunarea Generală este constituită în prezența majorității membrilor și adoptă hotărâri cu votul majoritătii celor prezenți.

Art. 24 Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puțin 20 de zile inainte de data reuniunii, de către președinte sau înlocuitorul acestuia.

Art. 25 Comitetul Director, alcătuit din președinte, doi vicepreședinti, secretar general, trezorier și patru membri, se intrunește cel putin trimestrial, la convocarea președintelui sau a cel puțin trei membri, conduce activitatea curenta a Asociației și are urmatoarele atribuții:

 • pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
 • organizează și conduce activitatea curenta a Asociației, programele și acțiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generală;
 • stabilește participarile și mandatul reprezentanților Asociației la manifestari de specialitate, interne si internaționale;
 • angajează, în condițiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociației;
 • hotărăște în privința utilizării resurselor materiale și financiare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală;
 • aproba efectuarea operațiunilor financiare, conform programului de activitate.

 

Art.25 Comitetul Director se întruneste statutar în prezenta majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea celor prezenți. Mandatul membrilor Comitetului Director este de un an, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 26 Președintele conduce activitatea curenta a Asociației, reprezintă în mod curent Asociația în relațiile cu terții, prezidează reuniunile organelor de conducere și administrație și semnează hotărârile acestora, având toate atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 27 În situația imposibilității îndeplinirii atribuțiilor, pe durata stării de imposibilitate, președintele este automat înlocuit de unul dintre vicepreședinti, desemnat prin vot în cadrul Comitetului Director.

Art. 28 Secretarul general are urmatoarele atribuții:

 • urmărește ca activitatea Asociației să fie conformă legislației în vigoare și prezentului Statut;
 • ține evidența hotărârilor organelor de direcție și administrație, pe care le consemnează într-un registru special;
 • transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală către Comitetul Director și urmărește realizarea lor;
 • răspunde de întreaga bază de date a Asociației.

Art. 29 Trezorierul are următoarele atribuții:

 • urmărește îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și ale Comitetului Director în ceea ce privește activitățile financiar-contabile ale Asociaței;
 • răspunde nemijlocit de aducerea la îndeplinire a hotărârilor sus-menționate și de realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, luând măsurile ce se impun pentru realizarea unui control financiar preventiv;
 • prezintă în fața Comitetului Director rapoarte semestriale privind situația financiar-contabilă a Asociației, urmărind ca întreaga activitate în acest domeniu să fie în concordanță cu scopurile Asociației;
 • întocmește balanțele și rapoartele financiare către autoritățile competente, privitoare la activitățile desfășurate în cadrul Asociației;
 • îndeplinește orice sarcină de profil financiar-contabil în scopul bunei desfășurări a activității Asociației.

Art. 30 Pentru verificarea activității financiar-contabile Adunarea Generală numește cu mandat de un an, un cenzor, care prezintă rapoarte anuale Adunării Generale.

 

Dispozitii finale

Art. 31 Asociația militeaza pentru afilierea la Asociația Europeană pentru Chirurgie Endoscopică și pentru asigurarea unei prezențe active și de prestigiu la activitățile și programele acesteia. De asemenea, Asociația se poate afilia și la alte structuri de acelasi tip și având scopuri și obiective similare și compatibile, afilierea fiind decisă de Adunarea Generală.

Art. 32 Asociația are stampila și insemne proprii, stabilite de Adunarea Generală.

Art. 33 Dispozițiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare și nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art.34 În absența unor dispoziții exprese în prezentul Statut se aplica dispozițiile generale prevăzute de actele normative în vigoare.