Satutul ARCE

STATUTUL ASOCIATIEI ROMÂNE pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICA si alte tehnici interventionale

Dispozitii generale

Art. 1 ASOCIATIA ROMÂNA pentru CHIRURGIE ENDOSCOPICA si alte tehnici interventionale, denumita în continuare „Asociatia”, se constituie si functioneaza ca persoana juridica româna, pe durata nedeterminata, în conditiile legii si prezentului Statut. Asociatia este denumita prescurtat A.R.C.E..

Art. 2 Asociatia are sediul central în Bucuresti, str. FUNDENI Nr. 258, sector 2, în Institutul Clinic Fundeni, Clinca Chirurgie Generala II.

Art. 3 Asociatia este neguvernamentala, fara scop lucrativ, având caracter apolitic si non – profit.

Scopul, obiectivele si mijloacele Asociatiei

Art. 4 Scopul Asociatiei îl constituie dezvoltarea aplicatiilor chirurgiei endoscopice în România la nivelul celor mai moderne practici internationale, pe baza extinderii si aprofundarii formelor de pregatire si cooperare între specialistii din domeniul chirurgiei endoscopice, precum si din domeniile conexe.

Art. 5 Asociatia urmareste dezvoltarea cunostintelor privind studiul chirurgiei endoscopice si eficientizarea aplicatiilor practice si a tehnicilor de executie in acest domeniu, ca si consacrarea unei scoli romanesti de chirurgie endoscopica.

Art. 6 În vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia poate apela la urmatoarele mijloace: Elaborarea de studii medicale si de cercetare privind problematica chirurgiei endoscopice si a domeniilor conexe; Initierea si organizarea de programe, activitati specifice si cursuri de instruire si perfectionare a personalului de specialitate în domeniile de interes ale Asociatiei; Organizarea si participarea la manifestari stiintifice interne si internationale, seminarii, conferinte si alte reuniuni de specialitate pe probleme de chirurgie endoscopica; Editarea de materiale de informare si documentare destinate specialistilor, necesare îmbunatatirii activitatii chirurgicale precum si pentru promovarea actiunilor si programelor Asociatiei; Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniilor de interes al Asociatiei; Initierea si dezvoltarea de contacte interne si internationale cu alte structuri, organizatii si agentii guvernamentale si neguvernamentale, cu activitati similare; Atragerea, administrarea si utilizarea, în conditiile legii, de resurse financiare si materiale.


Patrimoniul

Art. 7 Patrimoniul initial al Asociatiei se constituie din suma de 15 (cincisprezece) milioane lei, reprezentând contributia membrilor fondatori. Patrimoniul Asociatiei se completeaza din resurse financiare si materiale atrase în conditiile legii, sub forma de cotizatii, contributii, donatii, sponsorizari, legate sau orice alte forme permise de lege.

Art. 8 Gestiunea Asociatiei se asigura de personal de specialitate.

Art. 9 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociatia poate deschide conturi la orice institutie bancara în conditiile legii.

Art. 10 Operatiunile financiare ca si utilizarea resurselor materiale ale Asociatiei se deruleaza în conditiile legii, cu angajarea semnaturii persoanelor autorizate.

Art. 11 În cazul dizolvarii Asociatiei, întreg patrimoniul ramas în urma lichidarii este transmis Academiei de Stinte Medicale.

Membrii – Drepturi si obligatii

Art. 12 Sunt membri ai Asociatiei persoanele fizice mentionate ca fondatori în Actul de constituire, persoanele care dobândesc ulterior aceasta calitate pe baza solicitarii scrise adresate presedintelui Asociatiei, avizate de Consiliul Director si aprobate de Adunarea Generala, ca si persoanele juridice, reprezentate în conditiile legii. În solicitare trebuie mentionata expres aderarea la Statutul Asociatiei ca si celorlalte documente ce emana de la Asociatie.

Art. 13 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa aleaga si sa fie alesi în organele de administratie ale Asociatiei;
 • sa se informeze cu privire la toate activitatile Asociatiei;
 • sa participe la organizarea si desfasurarea activitatii Asociatiei;
 • sa propuna actiuni care sa duca la îndeplinirea scopului Asociatiei;
 • sa reprezinte Asociatia, pe baza de delegatie scrisa, la reuniuni si actiuni interne si internationale.

Art. 14 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte Statutul Asociatiei si hotarârile adoptate;
 • sa achite cotizatia în cuantumul stabilit prin hotarârea Adunarii generale;
 • sa participe activ la buna desfasurare a activitatii Asociatiei si la cresterea prestigiului acesteia;
 • sa informeze prompt si complet organele de administratie ale Asociatiei asupra activitatilor desfasurate ca reprezentanti ai acesteia, precum si în legatura cu orice alte fapte ce intereseaza domeniul de activitate al Asociatiei;
 • sa nu întreprinda nici un fel de actiuni de natura sa lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociatiei.

Art. 15 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresata în scris presedintelui, excludere, deces sau prin încetarea activitatii Asociatiei.

Art. 16 Nerespectarea obligatiilor statutare, atrage dupa sine una din urmatoarele sanctiuni:

 • atentionare;
 • avertisment scris;
 • excludere;

Art. 17 Sanctiunile sunt decise de Consiliul Director si sunt prezentate motivat celui în cauza sau reprezentantului, în cazul membrilor persoane juridice.

Art. 18 Împotriva unei sanctiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Adunarea Generala, care decide în proxima reuniune.

Art. 19 Persoanele care prin activitatea desfasurata au sprijinit în mod deosebit activitatea Asociatiei sau au contribuit la cresterea prestigiului acesteia, ca si personalitatile de prestigiu din domeniile de interes ale Asociatiei, pot primi, prin hotarâre a Consiliului Director, la propunerea oricarui membru, calitatea de membru de onoare al Asociatiei.

Structura si functionarea

Art. 20 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei.

Art. 21 Adunarea Generala se constituie din totalitatea membrilor Asociatiei, si se reuneste anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Director.

Art. 22 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 • stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
 • modifica si aproba Statutul Asociatiei;
 • aproba rapoartele anuale ale Consiliului Director si ale cenzorului, precum si exercitiul bugetar pe anul precedent;
 • stabileste programul de activitati pentru anul curent si bugetul aferent acestuia;
 • alege membrii Consiliului Director si numeste cenzorul, stabileste numarul de posturi si statul de functiuni pentru personalul angajat;
 • altele, ce decurg din dispozitiile legale si din prezentul Statut.

Art. 23 Adunarea Generala este constituita în prezenta majoritatii membrilor si adopta hotarâri cu votul majoritatii celor prezenti.

Art. 24 Convocarea Adunarii Generale se face în scris, cu cel putin 20 de zile înainte de data reuniunii, de catre presedinte sau înlocuitorul acestuia.

Art. 25 Consiliul Director, alcatuit din presedinte de onoare, presedinte, doi vicepresedinti, secretar, trezorier si cinci membri, se întruneste cel putin trimestrial, la convocarea presedintelui sau a cel putin trei membri, conduce activitatea curenta a Asociatiei si are urmatoarele atributii: pune în aplicare hotarârile Adunarii Generale; organizeaza si conduce activitatea curenta a Asociatiei, programele si actiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generala; stabileste participarile si mandatul reprezentantilor Asociatiei la manifestari de specialitate, interne si internationale; angajeaza, în conditiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociatiei; hotaraste în privinta utilizarii resurselor materiale si financiare, în limita bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de Adunarea Generala; aproba efectuarea operatiunilor financiare, conform programului de activitate.

Art. 26 Consiliul Director se întruneste statutar în prezenta majoritatii membrilor sai si ia decizii cu majoritatea celor prezenti. Mandatul membrilor Consiliului Director este de doi ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 27 Presedintele conduce activitatea curenta a Asociatiei, reprezinta în mod curent Asociatia în relatiile cu tertii, prezideaza reuniunile organelor de conducere si administratie si semneaza hotarârile acestora, având toate atributiile prevazute de lege.

Art. 28 În situatia imposibilitatii îndeplinirii atributiilor, pe durata starii de imposibilitate, presedintele este automat înlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat prin vot în cadrul Consiliului Director.

Art. 29 Secretarul are urmatoarele atributii:

 • urmareste ca activitatea Asociatiei sa fie conforma legislatiei în vigoare si prezentului Statut;
 • tine evidenta hotarârilor organelor de directie si administratie, pe care le consemneaza într-un registru special;
 • transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generala catre Consiliul Director si urmareste realizarea lor;
 • raspunde de întreaga baza de date a Asociatiei.

Art. 30 Trezorierul are urmatoarele atributii:

 • urmareste îndeplinirea hotarârilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director în ceea ce priveste activitatile financiar-contabile ale Asociatiei;
 • raspunde nemijlocit de aducerea la îndeplinire a hotarârilor sus-mentionate si de realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, luând masurile ce se impun pentru realizarea unui control financiar preventiv;
 • prezinta în fata Consiliului Director rapoarte semestriale privind situatia financiar-contabila a Asociatiei, urmarind ca întreaga activitate în acest domeniu sa fie în concordanta cu scopurile Asociatiei;
 • întocmeste balantele si rapoartele financiare catre autoritatile competente, privitoare la activitatile desfasurate în cadrul Asociatiei;
 • îndeplineste orice sarcina de profil financiar-contabil în scopul bunei desfasurari a activitatii Asociatiei.

Art. 31 Pentru verificarea activitatii financiar-contabile Adunarea Generala numeste cu mandat de un an, un cenzor, care prezinta rapoarte anuale Adunarii Generale.

Dispozitii finale

Art. 32 Asociatia militeaza pentru afilierea la Asociatia Europeana pentru Chirurgie Endoscopica si alte tehnici interventionale, ca si pentru asigurarea unei prezente active si de prestigiu la activitatile si programele acesteia. De asemenea, Asociatia se poate afilia si la alte structuri de acelasi tip si având scopuri si obiective similare si compatibile, afilierea fiind decisa de Adunarea Generala.

Art. 33 Asociatia are stampila si însemne proprii, stabilite de Adunarea Generala.

Art. 34 Dispozitiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare si nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art. 35 În absenta unor dispozitii exprese în prezentul Statut se aplica dispozitiile generale prevazute de actele normative în vigoare.